Sectoren

Sectoren

OPENBARE SECTOR

Ondanks een wereldwijde context van begrotingscontrole, blijft de overheidssector zijn transformatie versnellen, aangedreven door een digitale transformatiedynamiek (online administratieve procedures, digitaal loket, communicatie via verschillende kanalen) en reglementering (RGPD, PES, @CTES, DSN, enz.).

Centraal in de uitdagingen van deze transformatie wordt de verbetering van de kwaliteit van de relatie met de burgers en de openbare dienst, een echte prioriteit.

Ons Business Document platform, dat gespecialiseerd is in het beheer van documentprocessen en klantencommunicatie, ondersteunt spelers in de publieke sector bij hun digitale transformatieproces ten opzichte van burgers en hun agenten.

Meer informatie

Een gepersonaliseerde en interactieve communicatie zo dicht mogelijk bij de burgers

Of het nu gaat om nationale, regionale of departementale raden, lokale overheden of openbare instellingen, met het Business Document platform kunnen gemakkelijk administratieve documenten worden opgesteld en gepersonaliseerd voor verspreiding per post of publicatie op portaalsites van overheidsdiensten.

Administratieve formulieren, documenten van de burgerlijke stand, certificaten of online facturen zijn beschikbaar en kunnen 7 dagen per week worden gedownload vanaf gelijk welk mobiel apparaat of computer.

Bijgewerkte informatie, bevestiging via het SIA (“Stilte Is Akkoord”), kennisgevingen per sms of via sociale netwerken, maken een vlotte, interactieve en op samenwerking gebaseerde dialoog tussen burgers en overheidspersoneel mogelijk.

 

 

In het kader van de Sociale Actie
(Invaliditeit, Kindertijd, Ouderdom…)

« Het Business Document platform  stelt de gepersonaliseerde documenten samen die naar de burgers worden
gestuurd, kennisgevingsbrieven, voorstellen voor hulp of zorg, …”

 

 

Vereenvoudiging van de uitvoering van de dematerialisatieprojecten van de staatimplifier

Dankzij deze API’s, die een sterke integratie met bedrijfsapplicaties mogelijk maken, helpt het platform Business Document de spelers uit de overheidssector om de uitwisseling van documenten te vereenvoudigen in het kader van grote overheidsprojecten, zoals het PES (Protocol Exchange Standard) voor :

  • dematerialisatie van bewijsstukken en facturen
  • het beheer van elektronische handtekeningen
  • of @CTES voor de overdracht van en de controle op de handelingen tussen de plaatselijke overheden en de Staat.

 

 

 

Naleving van de regelgeving, gegevensbeveiliging en opsporing van fraude


Met het Business Document-platform kunnen overheidsdiensten documenttemplates centraal beheren. Ze kunnen de naleving van de regelgeving optimaliseren voor alle soorten documenten en media om zo de bijwerktijden en productiekosten te beperken.

Anderzijds vereist de algemene beperking van de overheidsuitgaven dat de overheidsdiensten een grondig inzicht hebben in de regels voor de opsporing van fraudemechanismen in verband met BTW-teruggaven, betaling van uitkeringen en belastingaangiften en -inning.
De analyse en verificatie van inkomende documenten, geïntegreerd in de documentprocessen van Business Document, maakt het mogelijk deze controleoperaties te automatiseren en betrouwbaarder te maken, en vermindert de daaraan verbonden kosten.

 

 

Morgen,dea Smartcity…

De relatie tussen de overheid en haar burgers staat nog maar aan het begin van haar revolutie. Gegevens in de cloud, gekoppelde objecten, de OpenData-trend en artificiële intelligentie geven nu al vorm aan de Smartcity van morgen, ten dienste van een steeds beter geïnformeerde en verbonden burgers.
Anderzijds wordt opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid om de persoonsgegevens van één ieder te beschermen, met name in het kader van de sinds 2018 van kracht zijnde RGPD.

Het Business Docume platform van Inetum stelt overheidsdiensten in staat op deze veranderingen te anticiperen door volledige controle te bieden over documenten en gegevens die via documentuitwisseling worden overgebracht, voor alle partijen die bij de dialoog betrokken zijn, van de burger tot het informatiesysteem, met inbegrip van agenten en openbare dienstverleners.